Cookie beleid SDZ

De website van SDZ is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Statuten

Statuten avv SDZ

 

Op negen en twintig december 1970 verscheen voor mij, mr Anton Gerard Lubbers, notaris ter standplaats Amsterdam.

Mevrouw Yvonne Ernestina Luberti-Karssen, secretaresse, wonende te Zeist.

Volgens haar verklaring te dezen handelde als lasthebber van de Heer Jan Verwindt, timmerman, wonende te Amsterdam, bestuurslid van na te noemen vereniging, Van deze lastgeving blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, die, na voorechterkenning conform de wet, aan deze akte zal worden gehecht.

De comparant verklaarde, dat in de op 15 septmeber 1978 gehouden algemene ledenvergadering van de te Amsterdam gevestigde Amsterdamse Voetbal Vereniging “Samenspel Doet Zegevieren” (A.V.V. “S.D.Z”), de statuten dier vereniging, waarop laatstelijk betrekking had het Koninklijk besluit van 7 april 1961, nummer 69, zijn gewijzigd en de lastgever van de comparant is gemachtigd de gewijzigde statuten bij notariële akte te constateren, Van een en ander blijkt uit aan deze akte te hechten notulen van genoemde ledenvergadering.

Ter uitvoering van genoemd besluit verklaarde de comparant, handelend als gemeld, hierbij te constateren, dat de statuten van de Vereniging luiden alsvolgt:

 

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vereniging is genaamd: Amsterdamse Voetbal Vereniging “Samenspel Doet Zegevieren” (A.V.V. “S.D.Z.”) en werd opgericht in mei 1920.

Zij heeft haar zetel in Amsterdam

2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid

3. De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Duur

Artikel 2

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd

2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 juli tot 30 juni

Doel

Artikel 3

1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.

2. de vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door door middel van het lidmaatschap van de KNVB:

a. deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden

b. wedstrijden te doen houden

c. evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren

d. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden

Leden

Artikel 4

1. leden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

2. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende algemene ledenvergadering tot toelating worden besloten.

3. Alleen diegenen die door de duur van hun lidmaatschap ook lid van de KNVB zijn, kunnen lid zijn van de vereniging. Het lidmaatschap van de KNVB is eveneens verplicht voor diegenen die binnen de vereniging een al of niet betaalde funktie bekleden.

4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging tot ere-lid benoemen. Een ere-lid heeft alle rechten welke aan een lid van de vereniging toekomen.

Verplichtingen

Artikel 5

1. de leden zijn verplicht:

a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemen ledenvergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven.

b. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven.

c. de belangen van de vereniging, de KNVB en van de voetbalsport in het algemeen niet te schaden

d. de overige verplichtingen, welke de vereniging of KNVB in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering

Straffen

Artikel 6

1.

 a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB of van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.

2. Het bestuur is bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te leggen :

a. berisping ;

b. schorsing ;

c. royement.

3. Een schorsing kan ten hoogte voor de duur tot de eerstvolgende jaarvergadering worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.

4. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen.

Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van de reden (en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot vernietiging van het royement zal moeten worden genomen met tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.

Geldmiddelen

Artikel 7

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributie van de leden

b. ontvangsten uit de wedstrijden

c. andere inkomsten

Contributie

Artikel 8

1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in kategorieen worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

2. Ere-leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Kostenvergoeding

Artikel 9

Het bestuur is bevoegd om aan leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

Einde lidmaatschap

Artikel 10

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid

b. door opzegging door het lid

c. door opzegging namens de vereniging

d. door royement, als bedoeld in artikel 6 lid 4

2.Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de in de statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3.Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kans slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegstermijn van 4 weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren

4.Een lid kan binnen 1 maand , nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.

5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd

6. Ingeval van een lid het lidmaatschap door opzegging of onherroepelijk geworden royement is beëindigd, is het bestuur verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Begunstigers

Artikel 11

1. De vereniging kent naast leden ook begunstigers

2. Begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten

3.Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd

4.De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur

Bestuur

Artikel 12

1. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden die meerderjarig zijn, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die door de algemene vergadering uit de leden in functie worden gekozen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering

2.a. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste 3 leden.

2.b. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering

3. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het cluborgaan, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.

4. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van 2 of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

5. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meederheid vereist van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet  binnen 3 maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn

7. Het besturrslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap

b. door bedanken als bestuurslid

Besluitvorming van het bestuur

Artikel 13

1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming

3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen

4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld

Vertegenwoordiging

Artikel 14

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging

2. Indien het aantal bestuursleden beneden 3 is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de openplaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten warbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan

5.Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

A. Onverminderd het bepaalde onder B, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van 10.000 gulden (4500 euro) te boven gaande.

B.

a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende goederen

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet

d. heet aangaan van dadingen

e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures , doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel

kunnen lijden

f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:

a. hetzij door het bestuur

b. hetzij door de voorzitter

c. hetzij door 2 andere bestuursleden tezamen

7. Het bestuur is verplicht om de vereniging, het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel, alsmede elke wijziging hiervan te doen inschrijven in het verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de in het derde lid van artikel 1 genoemde Kamer van Koophandel.

Rekening en verantwoording

Artikel 15

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2. het bestuur brengt – behoudens verlenging door de algemene vergadering -  binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

3.

a. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit 3 leden en 2 plaatsvervangende leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

b. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn uitsluitend slechts eenmaal herkiesbaar.

c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven

5. de opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commssie.

6. Goedkeurig door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, 10 jaar lang te bewaren.

Algemene vergaderingen

Artikel 16

1. aan de algemene vergadering komen in de vergadering alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen

2. Jaarlijks zal uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering worden gehouden.

3. de agenda van deze vergadering bevat onder meer:

a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering

b. Jaarverslag van de secretaris

c. Jaarverslag van de penningmeester

d. Verslag van de kascommissie

e. Vaststelling van de begroting

f. Vaststelling van de contributies

g. Verkiezing bestuursleden

h. Verkiezing leden van de kascommissie

i. Rondvraag

4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen. De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 1/10 gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste een, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

Toegang en besluitvorming algemene vergadering

Artikel 17

1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin ieder een stem

2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan 2 stemmen kan uitbrengen.

3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering, Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voorzover de statuten niet anders bepalen, beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

7. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmem heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste of zonodig de meeste en op een na de meeste stemmen hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemaantal. Indien bij die herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:

a. blanco zijn

b. zijn ondertekend

c. onleesbaar zijn

d. een persoon niet duidelijk aanwijzen

e. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is

f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten

g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld

9. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.

9. b. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, eenstemgerechtigde aanwezige dit verlangt, Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 18

1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en de plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Statutenwijziging

Artikel 19

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 14 dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

4. Het in de leden 1 tot met 3 bepaalde is niet van toepassing, indien op de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Iedere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

Ontbinding en vereffening

Artikel 20

1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste ¾ van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden meet een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld, dat er vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste 14 dagen bedragen.

4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degene die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen instelling welke zich ten doel stelt de lichamelijk opvoeding van het Nederlandse volk te bevorderen.

6. De slotrekening behoeft de goedkeuring van de commssie voor amateurisme van de KNVB.

7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidate”.

Huishoudelijk reglement

Artikel 21

1.  De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering.

3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Slotbepaling

Artikel 22

Ten tijde van het verlijden dezer akte zijn de leden van het bestuur:

1. de Heer Heinrich Ludolf van Poorten, wonende te Amsterdam, Vervoorenstraat 28, geboren op 28-4-1932, voorzitter.

2. de Heer Johannes Beaux, wonende te Amsterdam, Burgemeester van Leeuwenlaan 64/4, geboren op 14-6-1948, eerste secretaris.

3. de Heer Jan Verwindt, wonende te Amsterdam, Mercatorstraat 58 huis, geboren op 23-3-1925, tweede secretaris.

4. de Heer Eduard Eeman, wonende te Amsterdam, Louise de Colignystraat 49/4, geboren op 27-10-1939, eerste penningmeester.

5. de Heer Jacob van de Berg,wonende te Amsterdam, Eerste Helmersstraat 214/1, geboren op 17-12-1936,tweede penningmeester.

 

De comparant is mij, notaris , bekend.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte gemeld.

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant is opgegeven, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

 

 

 Huishoudelijk reglement  A.V.V  S.D.Z.

 

Artikel 1                      Het voetbalbestuur

 

1. Het voetbalbestuur bestaat uit een oneven aantal personen met een minimum van drie.

 

2. Het voetbalbestuur kent de volgende functies.

- voorzitter

- penningmeester

- secretaris

- pr - functionaris

- wedstrijdzaken / technische zaken

- algemeen bestuurslid

- afgevaardigde jeugdcommissie (zondag en zaterdag)

Na elke bestuursverkiezing worden de functies verdeeld, sommige bestuursleden kunnen een dubbelfunctie bekleden.

De zitting termijn van een bestuurslid is minimaal 3 jaar.

 

3. De voorzitter geeft leiding en houdt toezicht .

Hij/zij draagt zorg voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen.

 

4. De secretaris voert de administratie , op de jaarvergadering brengt hij het jaarverslag uit. De secretaris notuleert bij de vergaderingen en zorgt voor de verspreiding van deze.

 

5. De penningmeester voert de financiele administratie en stelt jaarlijks de begroting op.

 

6. De Pr -functionaris behartigt de belangen inzake Pr en sponsoring. Doet aan ledenwerving en is aanspreekpunt naar stadsdeel toe.

 

7. Bestuurslid wedstrijd/technische zaken behartigt de algemene belangen inzake het voetbal gebeuren.

 

8. Bestuurslid algemeen geeft ondersteuning aan het voetbalbestuur.

 

9. De afgevaardigde van de jeugd maakt deel uit van jeugdcommissie en is de persoon die kontakten onderhoudt met de jeugd en het voetbestuur. Er zijn 2 afgevaardigde , 1 van de zaterdag en 1 van de zondag jeugd.

 

10. De ledenadministratie wordt gevoerd conform de voorschriften van de KNVB. Deze administratie valt onder de verantwoordelijkheid van het voetbalbestuur.

 

11. Het voetbalbestuur vergadert zomogelijk iedere maand en voorts indien dit door de voorzitter en/of 2 bestuursleden nodig geacht wordt.

 

12. Het voetbalbestuur roept eens per jaar een algemene ledenvergadering bijeen, waarin o.a de volgende punten aan de orde komen:

a. notulen

b. benoeming diverse commissies

c. benoeming bestuursleden

d. begroting volgende verenigingsjaar

e. contributie

f. rondvraag

 

Artikel 2                                De Leden

 

1. De aanvraag tot het lidmaatschap wordt gedaan op een door het bestuur of jeugdcommissie beschikbaar gesteld formulier.

Indien het bestuur dit nodig acht, dient de aanvrager bewijzen te overleggen waaruit blijkt dat de verstrekte gegevens juist zijn.

De aanvrager dient bij inlevering van dit formulier een pasfoto , een kopie van het paspoort/indentiteitsbewijs en een jaar contributie vooruit te voldoen.

 

2. Minderjarigen hebben bij aanvraag van het lidmaatschap de handtekening van hun wettige vertegenwoordiger nodig.

 

3. De leden worden geacht bekend te zijn met deze reglementen. Deze reglementen zijn te lezen op de webpage van A.V.V. S.D.Z.

 (www.avv-SDZ.nl) of op te vragen bij het bestuur.

3a. Het is verboden te roken in of nabij de kleedruimten

3b. Het is verboden drugs te gebruiken, binnen de hekken van het sportcomplex.

3c. Het is verboden te roken in de kantine tijdens DEF jeugdwedstrijden, trainingen en activiteiten.

Het verbod is van toepassing op zaterdag van 8.30 – 13.30 uur en op woensdagmiddag van 13.00 – 18.00 uur

 

4. De namen van nieuwe leden worden gepubliceerd in het clubblad

 

5. Voetballende leden zijn tevens lid van de K.N.V.B.

 

6. Adres wijzigingen dient aan de ledenadministratie te worden gemeld.

 

7. De elftallen worden samengesteld door de hoofdtrainers, de jeugdcommissie (jeugdcoordinator), de zaalvoetbalcommissie.

7a. Het samenstellen van vrienden teams kan alleen in overleg en met toestemming van het voetbal bestuur, en mag niet leiden tot uitsluiting van spelers(leden).

 

8. Voor ieder elftal of team wordt een aanvoerder gekozen of aangewezen, bij senioren dient deze als aanspreekpunt voor het voetbalbestuur.

8a. Jeugdspelers uitwisselen naar seniorenteams; uitsluitend A-junioren mogen beperkt voetballen in senioren teams, mits in overleg en met toestemming van betreffende trainer/jeugdcommissie/ouder.

 

9. De leider of aanvoerder zorgt ervoor dat het wedstrijdformulier (of de andere formulieren (straf)) tijdig en volledig zijn ingevuld.

 

10. In geval van onregelmatigheden tijdens de wedstrijd doet de leider of aanvoeder hiervan verslag bij een bestuurslid.

Indien een lid een gele of rode kaart heeft ontvangen, dienen de hieruit vloeiende kosten direct te worden voldaan aan een bestuurslid of leider van het team. (bij voorkeur de penningmeester).

 

11. Iedere speler (of gezin) ontvangt d.m.v. het clubblad tijdig een wedstrijdprogramma. Het wedstrijdprogramma is tevens te zien op internet. www.knvb.nl (onder clubs en competitie)

 

12. Spelers die verhinderd zijn te spelen, dienen zich tijdig af te melden, bij hun leider, aanvoerder of trainer.

 

13. Spelers zijn verplicht om tijdens wedstrijden het vereniging tenue te dragen. Indien dit noodzakelijk is i.v.m. kleuren van de tegenpartij zorgt de vereniging voor reserve shirts.

 

14. De door de club beschikbaar gestelde kleding mag alleen voor en tijdens wedstrijd van A.V.V S.D.Z. gebruikt worden.

 

15. Beschikbaar gestelde kleding cq materialen blijven te allen tijde eigendom van A.V.V. S.D.Z.

 

16. Een lid kan verantwoordelijk worden gesteld voor het opzettelijk vernielen van eigendommen van A.V.V  S.D.Z.

 

17. Spelers van een selectie dienen minstens 1 x per week te trainen en bij afwezigheid te melden bij de trainer.

 

18. Begrip niet gerechtigde spelers

A. spelers die geen lid zijn van A.V.V S.D.Z.

B. spelers die hun contributie niet hebben voldaan

C. spelers die geschorst zijn door de KNVB en of door de vereniging (bestuur).

 

Bestuursleden hebben het recht om niet gerechtigde spelers, die toch aan een wedstrijd deelnemen, uit het veld te verwijderen.

 

19. De leden gaan bij het aangaan van het lidmaatschap de verplichting aan om aan trainingen en de wedstrijden deel te nemen.

Voor minderjarigen blijft de ouder en/of voogd verantwoordelijk en zijn zij verplicht het kind in de gelegenheid te stellen aan trainingen en wedstrijden deel te nemen.

Hierbij valt natuurlijk ook het vervoer van en naar de uit-wedstrijden.

 

20. Spelers zijn zelf verantwoordelijk om na te gaan tegen welke tegenstander ze spelen en hoe laat. Informatie kun je vinden in het clubblad, de homepage van de club of de K.N.V.B. site of bel je leider/trainer.

 

Artikel 3                                De Wedstrijdzaken

 

1. Het bestuurslid wedstrijd cq technische zaken, trainers en de aanspreekpunten bepalen de indeling van de teams.

De hoofdtrainers hebben het eindzeggenschap over de selectie elftallen.

 

2. Het bestuur en de jeugdcommissie hebben het recht om spelers disciplinair te straffen.

3. De wedstrijdsecretaris i.s.m. de aanspreekpunten zijn verantwoordelijk voor het aanstellen van club scheidsrechters, indien door onverhoopte omstandigheden geen scheidsrechter aanwezig is dient de wedstrijd te allen tijde door te gaan.

 

4. Een bestuurslid heeft het recht om wedstrijden of trainingen )door terreinomstandigheden’ te verplaatsen cq af te gelasten.

 

 

Artikel 4                                De Jeugdcommissie

 

1. De jeugdcommissie bestaat uit minimaal 3 personen.

 

2. De commissie kent een voorzitter en een secretaris.

 

3. De secretaris notuleert de commissie vergaderingen en doet hiervan een afschrift toekomen aan het algemeen bestuur.

 

4. De jeugdcommissie stelt jaarlijks een begroting op en dient deze in bij het algemeen bestuur.

 

5. De commissie is algeheel verantwoordelijk voor alle activiteiten van en voor de jeugd, dit betreft o.a. wedstrijden, trainingen en overige activiteiten van de leden tot de leeftijd van een A-junior.

 

 

Artikel 5                                De Zaalvoetbalcommissie

 

1. Deze commissie bestaat uit minimaal 2 personen die ervoor zorgen dat de wedstrijden en zaaldiensten tijdig in het clubblad worden gepubliceerd.

 

2. De commissie stelt aan het begin van het seizoen de teams samen, voor zover het team hier zelf niet uit komt.

 

3. De commissie kan het bestuur adviseren om een speler te schorsen voor het deelnemen aan wedstrijden.

 

4. De commissie is verantwoordelijk voor het innen van de desbetreffende boetes.

 

 

Artikel 6                                Contributiebetaling

 

1. De contributie dient, voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen, 1 september, in zijn geheel voldaan te worden.

 

2. Indien de verschuldigde contributie niet op de genoemde data is betaald op de postbank (4960944) dan volgt uitsluiting van deelname aan wedstrijden en trainingen tot het moment dat de contributie tot en met het einde van het lopende seizoen betaald is.

In uiterste noodzaak zal een incasso bureau worden ingeschakeld.

 

3. Indien de contributie niet volledig kan worden betaald, kan er eventueel een regeling getroffen worden. De aanvraag dient schriftelijk en voor 1 september te worden gedaan bij de secretaris of penningmeester.

 

 

Artikel 7                                Strafmaatregelen

 

1. Het bestuur/jeugdcommissie kan een lid schorsen voor deelname aan wedstrijden.

 

2. Indien er sprake is van enige vorm van misdraging door een lid, kan het bestuur het lid voordragen voor royement.

 

3. De te betalen boetes en contributie kunnen voldaan worden middels een toegezonden acceptgiro voorzien van een termijnstelling, indien niet een de betalingstermijn wordt voldaan, wordt de boete en contributie automatisch verhoogd met 10 euro per termijn stelling.

Bij algehele betalingsweigering wordt een incassobureau ingeschakeld.

 

 

 

Artikel 8                                Kantinediensten

 

1. De kantinebeheerder zorgt dat ervoor dat er genoeg bezetting is tijdens training en wedstrijddagen.

 

2. De beheerder is verantwoordelijk voor de regels ten aanzien van drank verkoop, bestuursreglementen, kas opmaken, muziek bedienen, sleutelbeheer.

 

3. De kantine beheerder heeft het recht om leden ouder dan 16 jaar en ouders van jeugdleden te vragen voor het draaien van een kantinedienst.

 

4. Tijdens wedstrijddagen is de kantine geopend van 08.30 uur tot

 18. 00 uur.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!