Cookie beleid SDZ

De website van SDZ is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscode

Sportiviteit, respect en verantwoordelijkheid
Plezier in voetbal, daar gaat het om. SDZ gaat ervanuit dat iedereen hieraan bijdraagt door zich sportief, respectvol en verantwoordelijk op te stellen. Van trainer, speler of bestuurder tot bezoeker, kantinemedewerker of ouder, voor iedereen bij SDZ gelden deze tien gouden gedragsregels:  

 1. Sportiviteit en eerlijk spel vormen de basis van ons spelplezier.
 2. Voetballen doen we samen. Met elkaar en met de tegenstander.
 3. Respecteer spelbeslissingen. Zij vormen ons sportief karakter.
 4. Iedereen binnen SDZ hoort erbij. We zorgen voor elkaar.
 5. Toon zelfbeheersing en respect. Zij vormen onze sportieve kunst.
 6. Ga zuinig en zorgvuldig om met andermans eigendommen.
 7. Iedereen binnen SDZ wordt gelijkwaardig en gelijk behandeld.
 8. Gezondheidshygiëne krijgt bij SDZ de aandacht die het verdient.
 9. Onderlinge verschillen van mening en conflicten worden opgelost.
 10. Gedragsregels zijn er om na te leven en niet om te worden overtreden!

Algemene Gedragscode 
1. Inleiding

AVV-SDZ wil er aan bijdragen dat zijn leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. AVV-SDZ  wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, leiders, trainers, coaches en ouders/verzorgers op dit vlak . AVV-SDZ moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. AVV-SDZ heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

AVV-SDZ heeft tevens met een vijftigtal clubs uit West 1 het convenant ‘Samen werken aan Sportiviteit & Respect’ van de KNVB ondertekend . Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, coaches, leiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels worden betrokken partijen eerst gehoord alvorens er sancties worden getroffen.

2. Algemeen

De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen zijn  algemene geldende gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, coaches, leiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld.

Doelstelling

AVV-SDZ wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging wordt geboden om beter en met plezier te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat  AVV-SDZ  een vereniging is om trots op te blijven.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / coach / leider / vrijwilliger bij AVV-SDZ  wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij AVV-SDZ worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan en over wat we normaal en niet normaal vinden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, coaches, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? Het allerbelangrijkste is dat er eerst over het gebeurde wordt gesproken met betrokkene(n).
Hierna kunnen er maatregelen genomen worden, we noemen dit de sancties.

3. Algemene gedragsregels

AVV-SDZ vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 • De winnaar is ook degene die tegen zijn verlies kan.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.
 • Sportbeoefening draagt bij aan de gezondheid van de speler

Op en rond het sportcomplex

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
 • Nuttig je iets op het terras, breng spullen zo nodig na afloop terug naar de kantine.
 • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen/banken, dus niet op tafels.
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties.
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst.
 • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
 • Op het terrein van AVV-SDZ is het niet toegestaan om vuurwerk af te steken.

Degene die zich hier niet aan houdt, wordt op dat gedrag aangesproken. 

4. Gedragsregels voor de speler

De spelers zijn als de leden van AVV-SDZ de kern van de voetbalvereniging.

De speler:

 • Is sportief, is positief, helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / coach / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
 • Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
 • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
 • Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van AVV-SDZ.
 • Heeft respect voor de tegenstander.
 • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
 • Gaat zorgvuldig om met alle materialen die je mag gebruiken, dus ook met de velden en kleedkamers.
 • Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
 • Dient op aanwijzing van de trainer/coach na afloop van training of wedstrijd te douchen.
 • Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
 • Meldt aan de leider/trainer/coach of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer, coach of leider of maakt gebruik van een veiligheidslocker.
 • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.

Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer, coach of leider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

5. Gedragsregels voor de leider

De leider:

 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 • Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
 • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
 • Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
 • Verzorgt het op orde hebben van de spelerspassen en het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

Van een leider wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
 • Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er na de gespeelde wedstrijd geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
 • Ziet erop toe dat de kleedkamers netjes en verzorgd worden achtergelaten zowel uit als thuis.
 • Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.
 • Deel neemt aan de leidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • Het was-schema en teamkleding bewaakt.
 • Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
 • In het algemeen optreedt als aanspreekpersoon namens het team voor de betreffende commissie of het bestuur.

6. Gedragsregels voor de trainer

De trainer:

 • Brengt spelers passie bij voor het spel.
 • Ziet er op toe dat zorgvuldig wordt omgegaan met de velden.
 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en leiders.
 • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.).
 • Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team.
 • Deel neemt aan de trainersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
 • Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

7. Gedragsregels voor de coach

De coach:

 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 • Is verantwoordelijk voor de opstelling van het team.
 • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).

Van een coach wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
 • Ziet erop toe dat de kleedkamers netjes en verzorgd worden achtergelaten zowel uit als thuis.
 • Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.
 • Deel neemt aan de coachesvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

8. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

De ouder/verzorger:

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden, komt niet op het veld.
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers, coaches  en leiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 • Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
 • Mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team (selectie).
 • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Er voor zorgen dat de speler op tijd aanwezig is voor een training en/of een wedstrijd.
 • Er op toe zien dat de speler zich op tijd afmeldt voor een training en/of een wedstrijd.
 • Op tijd de contributie voldoen.
 • Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!

9. Gedragsregels voor de vrijwilliger

De vrijwilliger:

 • Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt  worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de leider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 • Heeft respect voor anderen.

10. Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 • Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers, bestuurskamer en kantine.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.

11. Sancties

Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties opgelegd door de vereniging of de leider/trainer/coach. Voor de laatsten geldt dat de sanctie voort moet komen uit voetbaltechnische zaken (bijv. trainingsopkomst- of wedstrijdmentaliteit) en wordt  in ernstige gevallen aan het bestuur medegedeeld.
De speler kan zich bij overtredingen van de gedragsregels door leider/trainer/coach tot het bestuur wenden.
Alvorens  een sanctie wordt genomen, worden de partijen eerst gehoord.
Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd toegepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.
Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!