Cookie beleid SDZ

De website van SDZ is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

VOG

Verklaring Omtrent Gedrag

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kan sporten. Als sportvereniging, is het onze taak om voor die veilige omgeving te zorgen. Het hebben van een VOG door alle vrijwilligers die met minderjarigen werken, is één van de mogelijke manieren om voor zo'n omgeving te zorgen.

VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Misbruik kan helaas nooit 100% worden voorkomen en het vragen van een VOG van vrijwilligers en betaalde krachten is slechts één van de maatregelen ter preventie van Seksuele Intimidatie (SI) en ander discriminerend of intimiderend gedrag.


Maatregelen

Welke maatregelen hebben we getroffen of gaan we nemen:

  • het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP):
  • vragen aan nieuwe vrijwilligers naar vorige vrijwilligersactiviteiten en deze nagaan;
  • het onder de aandacht brengen van gedragsregels 'sexuele intimidatie voor begeleiders en betrokkenen';
  • het starten met het nader uitwerken van bestaande algemene gedragsregels, de waarden en normen van de vereniging en het maken van afspraken hierover.


Screening

Voor de volgende functies wordt een VOG aangevraagd:

  • trainers , coaches, leiders;
  • fysiotherapeut;
  • bestuurslid;
  • VOG Coördinator;
  • vertrouwenscontactpersoon;
  • begeleiders activiteitencommissie en alle andere vrijwilligers die met minderjarigen werken.


Toetsing

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of er geen strafbare feiten op naam staan van de aanvrager van de VOG. Als er sprake is van strafbare feiten, dan beoordeelt het COVOG of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Is er geen reden om aan te nemen dat dit verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend.

Screeningsprofielen

Als blijkt dat iemand in aanraking is geweest met Justitie, beoordeelt Justitie aan de hand van een screeningsprofiel of de strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van een VOG. Er bestaan screeningsprofielen voor specifieke beroepsgroepen, zoals buitengewoon opsporingsambtenaar, politicus, onderwijzer en taxichauffeur. Ook bestaat er een specifiek screeningsprofiel voor een aanvraag van de VOG voor rechtspersonen. Daarnaast heeft Justitie een algemeen screeningsprofiel ontwikkeld. Dit profiel is onderverdeeld in acht risicogebieden. Op de VOG wordt vermeld op basis van welke screeningsprofiel(en) en eventueel functieaspecten de aanvrager is beoordeeld.

Voor vrijwilligers die in aanmerking komen voor de vergoedingsregelingen VOG in de sport, worden de profielen 'Informatie'  en ' Personen' gebruikt.

Informatie

Het risicogebied 'informatie' beoogt de maatschappelijke risico’s in kaart te brengen die zich kunnen voordoen indien men in een functie of bezigheid toegang heeft tot systemen, of tot informatie. Het betreft hier de bevoegdheid tot het raadplegen en/of het bewerken van deze systemen. Onder dit risicogebied valt ook het omgaan met gevoelige dan wel vertrouwelijke informatie. Voorts betreft dit het toegang hebben tot of kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen. Indien men het beheer  of bijzondere bevoegdheden heeft bij systemen, bestaat het risico dat deze systemen misbruikt worden voor de verspreiding van bijvoorbeeld kinderpornografie. Bij het omgaan met gevoelige, dan wel vertrouwelijke informatie, kan deze informatie misbruikt worden, bijvoorbeeld om iemand te chanteren. Bedrijfs- of beroepsgeheimen kunnen worden gestolen of informatie kan worden gelekt. Bedrijfsprocessen kunnen worden ontregeld door bijvoorbeeld vernieling of sabotage.

Personen

Het risicogebied 'personen' heeft tot doel om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen. Kwetsbare personen zijn minderjarigen en hulpbehoevenden, zoals ouderen en gehandicapten.

Personen die werkzaam zijn met minderjarigen, zijn belast met de zorg en het welzijn van deze minderjarigen. Zij kunnen in één op één relatie komen te verkeren met minderjarigen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. In deze relatie kan sprake zijn van een (tijdelijke) afhankelijkheid. Bovendien hebben deze personen een voorbeeldfunctie en kunnen zij invloed uitoefenen op de aan hen toevertrouwden door middel van hun gedragingen, waardoor bijvoorbeeld vermogensdelicten en overtredingen van de Opiumwet niet met de functie zijn te verenigen. Indien men in de uitoefening van de functie met minderjarigen in aanraking komt, bestaat het gevaar van machtsmisbruik. Het risico van zeden- en geweldsdelicten is aanwezig. Ook het gevaar van afpersing of chantage is aanwezig.


Screeningsfrequentie

De geldigheid van de VOG is voor de SDZ vastgesteld op maximaal vier jaar.
Na deze periode wordt de aanvraag opnieuw gedaan, indien dit voor de vereniging financieel mogelijk is. Voor de vrijwilligers die binnen de periode van vier jaar een VOG hebben aangevraagd,  is deze periode korter, namelijk tot aan de volgende meetdatum.
De eerste meetdatum is vastgesteld op 1 januari 2015 en de volgende dus op 1 januari 2019.

Indien een vrijwilliger een VOG heeft verkregen binnen een jaar voorafgaand aan de nieuwe meetdatum, blijft deze geldig en wordt geen nieuwe VOG aangevraagd. In deze gevallen is de VOG dus geldig voor maximaal vijf jaar. In alle overige gevallen wordt de VOG op de vastgestelde meetdatum opnieuw aangevraagd.


Maatregelen

Indien een vrijwilliger niet binnen de redelijke termijn van zes weken na het indienen van de aanvraag de VOG heeft ingeleverd, dan informeert de VOG-coördinator het bestuur. Het bestuur vraagt de vrijwilliger de VOG alsnog binnen een week ter beschikking van de VOG- coördinator te stellen. Indien dit wederom niet gebeurt, dan wordt de vrijwilliger geschorst tot dat de VOG alsnog is ingeleverd bij de VOG-coördinator. De schorsing duurt maximaal vier weken. Als in de schorsingsperiode nog steeds geen VOG is ingeleverd, mag de vrijwilliger niet meer zijn functie uitvoeren. De vertrouwenscontactpersoon wordt bij aanvang van de schorsing op de hoogte gesteld.

De genomen maatregel wordt gecommuniceerd naar alle bestuursleden, de vertrouwenscontactpersoon en eventueel de coördinator waaronder de vrijwilliger heeft gefunctioneerd. Er vinden geen andere maatregelen plaats dan het beëindigen van de rol als vrijwilliger. Toegang tot het terrein weigeren of dergelijke maatregelen kan niet zonder kennis te hebben van een feitelijke delict.

Referenties geven

Indien een vrijwilliger besluit zich bij een andere vereniging aan te sluiten, dan vindt er in principe geen actieve informatie-uitwisseling plaats. SDZ gaat niet op eigen initiatief derden informeren. Indien een bestuurslid van een andere vereniging informeert naar referenties bij de SDZ, dan wordt het gemeld als de VOG ontbreekt in de administratie, door het niet of niet tijdig inleveren van een VOG. Er zijn echter situaties waarin het noodzakelijk gevonden kan worden dat er wel informatie wordt uitgewisseld. Dit besluit wordt genomen door het bestuur in overleg met de vertrouwenscontactpersoon.

Beroepsprocedure

Er is geprobeerd om op alle mogelijke vragen een antwoord/maatregel te vinden. Daar waar dit niet mogelijk is, moet de beroepsprocedure een oplossing bieden.
Bijvoorbeeld als een medewerker geen VOG kan of wil overleggen. De medewerker kan dan bij de VCP zijn verhaal doen. De VCP kan aanleiding zien om een positieve aanbeveling bij het bestuur te doen. De VCP zal hierbij geen vertrouwelijke gegevens aan het bestuur kenbaar maken. Het is het bestuur die uiteindelijk een beslissing neemt en eventueel kan besluiten een door de VCP positieve aanbeveling naast zich neer te leggen.


Aannamebeleid

Voor alle medewerkers die actief met de jeugd bezig zijn,  wordt een VOG aangevraagd.
Iedereen binnen SDZ wordt geacht zich te conformeren aan de gedragscode en de voor de club geldende gedragsregels. Indien geen VOG kan worden overlegd, dan kan de medewerker niet zijn functie continueren.

Beheer van de administratie

De documenten worden gearchiveerd bij SDZ. De Voorzitter, de VOG- coördinator en de vertrouwenspersoon hebben toegang tot deze documenten.

Voorlichting

De gedragscode, de digitale informatie folder voor vrijwilligers NOC/NSF en de veel gestelde vragen, worden meegezonden als bijlage bij de begeleidende brief aan de vrijwilliger over de VOG.

Communicatie

Alle communicatie over de VOG-aanvraag verloopt via het e-mail adres [email protected]

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!