Cookie beleid SDZ

De website van SDZ is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Protocol Verenigingswerk

                                          Protocol verenigingswerk 

LET OP! Onze Club van Morgen/Verenigingswerk is in ontwikkeling om voorafgaand aan het nieuwe seizoen 2024-2025 gebruiksklaar te zijn.

Een vereniging kan alleen functioneren met de inzet van leden. Dat is van oudsher de kurk waarop elke vereniging drijft. De KNVB heeft daarover een animatie gemaakt die goed laat zien hoe verenigingen in het verleden zijn ontstaan, hoe ze geëvolueerd zijn in de tijd, en waar het tegenwoordig knelt bij de meeste verenigingen: de beschikbaarheid van leden. Kijk dit filmpje voordat je verder leest.

Ondanks de vele inspanningen die in het verleden verricht zijn om leden te motiveren zich te melden voor verenigingswerk heeft dat onvoldoende opgeleverd. SDZ heeft nog steeds een tekort aan ''handjes''. Het reilen en zeilen van de vereniging komt steeds meer neer op een te beperkt aantal leden. Ondertussen groeit en bloeit onze club, en neemt het aantal taken en activiteiten navenant toe.

Daarom is in de Algemene Ledenvergadering van oktober 2016 een plan aangekondigt voor het verplichten van verenigingswerk. Deze bijdrage geldt voor alle leden van de vereniging. Uitgangspunt is dat ieder lid bereid moet zijn een verenigingstaak voor de club te verrichten. Dat is de basis voor een gezonde vereniging. Niet alleen voor het invullen van de veelheid aan taken, maar ook voor het gezellig samenzijn, elkaar leren kennen, en de binding met de club. Het tijdsbeslag dat we vragen is beperkt: 12 uur per seizoen per lid. Waarbij 1 uur staat voor 1 behaald punt.

Dit nieuwe beleid is ingegaan per seizoen 2017-2018. Gedurende het seizoen is gekeken of het werkte, waar dingen wel en niet goed gingen, waar we bij moesten sturen, etc. Op de ALV van 17 mei 2018 zijn de bevindingen gedeeld met de leden van SDZ en is een protocol opgesteld. 

Hoe zit het protocol op hoofdlijnen in elkaar?
Ieder lid betaalt gelijk met de contributie een borg van € 100,–.
Ieder lid verricht per seizoen minimaal 12 uur een verenigingstaak (dit betreft uitsluitend door SDZ goedgekeurde werkzaamheden). 
Mocht je echt geen verenigingstaak kunnen verrichten dan zal de € 100,- borg worden gebruikt om klussen en taken die blijven liggen, betaald uit te laten voeren.
De borg wordt na het volbrengen van een taak/functie van minimaal 12 uur teruggestort.

Verenigingsprotocol

1. Inleiding

Op de buitengewone algemene ledenvergadering van AVV SDZ van 31 mei 2017 is het besluit genomen dat ieder lid verplicht wordt om met ingang van seizoen 2017-2018 een verenigingstaak uit te voeren. 

2. € 100,– borg

Ieder lid betaalt gelijk met de contributie een borg van €100,-

3. Aantal uren per seizoen

Per seizoen dient een lid voor minimaal 12 uur een verenigingstaak te verrichten.

4. Afkopen verenigingstaak

Leden die geen verenigingstaak kunnen of willen doen zijn verplicht dit af te kopen voor €100,-per seizoen en hoeven zich dus niet op te geven voor een taak.

5. Taken

De borg zal na het volbrengen van één van de in de bijlage van dit protocol genoemde taken/functies worden teruggestort.

Uitvoering van een verenigingstaak kan alleen geschieden door het spelend lid zelf, of door zijn of haar ouder/verzorger ingeval het een jeugdlid tot de leeftijd van 18 jaar betreft.

Het bestuur is bevoegd om aan de hand van de bevindingen het bedrag van de borg, de lijst met taken/functies en de daaraan gekoppelde frequentie, duur en/of het aantal te verrichten diensten per seizoen te wijzigen.

6. Opgave verenigingstaak

In het algemeen geldt dat leden zich vóór aanvang van het nieuwe seizoen moeten opgeven voor een verenigingstaak. 

7. Vrijstelling

Leden die als niet-spelend lid geregistreerd staan en ook geen voetballend lid in zijn/haar huishouden (zelfde adres) hebben, zijn niet verplicht om een verenigingstaak te verrichten. Natuurlijk wordt dat wel bijzonder op prijs gesteld indien ze dit wel doen. Zij hoeven in ieder geval geen afkoopsom te betalen.

Voor jeugdleden van 7 t/m 17 jaar, behorende tot één gezin en wonende op één adres is slechts 1 persoon verplicht tot het doen van een verenigingstaak (of, indien men dat wenst, 1x per seizoen de afkoopsom betaald te worden).

Voor alle overige leden van 18 jaar en ouder en óók behorende tot hetzelfde gezin is ieder gezinslid verplicht tot het doen van een verenigingstaak.

8. Uitbetaling  borg

De borg wordt op een aparte rekening van AVV SDZ gestort (het fonds verenigingswerk).
Tijdens de winterstop en aan het einde van het seizoen zal er een formulier online komen om uw bijdrage terug te vragen. Indien u tegen die tijd heeft voldaan aan de verenigingstaak kunt u dit aangeven op het formulier en de €100,- zal dan terug gestort worden op de rekening waar ook de contributie mee is voldaan. 

9. Rekening en verantwoording

Op de algemene ledenvergadering van AVV SDZ, waar het jaarverslag wordt gepresenteerd, zal de penningmeester verslag doen van de baten en lasten van het het fonds verenigingswerk. Het fonds verenigingswerk maakt deel uit van de begroting van AVV SDZ.

De ontvangen gelden worden bij voorkeur besteed aan taken waarvoor geen leden gevonden konden worden en die op andere wijze (betaald) moeten worden uitgevoerd.

10. Onvoorzien

De statuten en het huishoudelijk reglement van AVV SDZ zijn van toepassing en daar waar dit protocol niet in voorziet beslist het bestuur van AVV SDZ.

 

Aldus vastgesteld op de buitengewone algemene ledenvergadering van AVV SDZ op 31 mei 2017voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!